Vista Translation Service

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย , ไทย-อังกฤษ ให้บริการด้านการแปลภาษา อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษ โดยเน้นถึงคุณภาพงานแปลเป็นสำคัญละความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้ กับลูกค้า ในราคาที่มีเหตุผล รับรองคำแปล โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ในทางด้านล่ามและการแปลเอกสารทะเบียนนักแปล เลขที่ ๔/๒๕๕๑

Vista Translation Service มีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย,
ไทยเป็นอังกฤษ ไม่ว่าคุณจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับ เอกสารทางราชการ หรือเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม เรานำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นจะได้รับการแปล และ ทบทวนตรวจสอบ เรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆ เพื่อให้ผลงานแปลออกมามี คุณภาพที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

“เรามีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสาร และแปลภาษามาเป็นเวลายาวนาน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญไว้รองรับงานของท่าน บุคลากรของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลภาษา หรือ แปลเอกสารอย่างแท้จริง เราสามารถรองรับงานได้ทุกประเภทเพราะเราสามารถรองรับงานได้ทุกประเภท ”